Regulamin Cmentarzy Parafialnych parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie

Cmentarz to miejsce święte, świątynia oczekiwania na zmartwychwstanie

1. Cmentarz parafialny jest miejscem poświęconym, świadectwem wiary w życie wieczne i znakiem szacunku do zmarłych. W każdym czasie należy na nim zachować się w sposób przystający do świętości miejsca- zachowując ciszę, powagę i porządek.

2. Właścicielem cmentarza parafialnego jest parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie. Siedziba parafii: Czarnylas 123, 63-421 Przygodzice, tel. 62 7335010. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.

3. Na cmentarzu wolno przebywać od rana do zmroku każdego dnia tygodnia.

4. Sprawy dotyczące cmentarza załatwiane są w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania- w dni powszednie po Mszy świętej, zaś dotyczące pogrzebu w dowolnym czasie.

5. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.

6. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje ofiara z tytułu dzierżawy, tzw. pokładne za miejsce grzebalne na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na kolejne 20 lat, wnosząc stosowną ofiarę. Osoba wnosząca ofiarę podaje swoje dane osobowe oraz adres i staje się opiekunem grobu otrzymując pisemne potwierdzenie. Wysokość opłaty ustala administrator cmentarza wraz z parafialną radą ds. ekonomicznych. Brak przedłużenie dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, zasadniczo powoduje użycie go do ponownego pochówku. Okres zwłoki w opłacie może wynieść do 12 miesięcy, po czym grób zostaje przekopany a miejsce staje się wolne do zagospodarowania. Można dokonywać wykupienia miejsca czyli rezerwacji poprzez wniesienie tzw. pokładnego.

7. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić ofiarę w wysokości 10% od wartości pomnika. Projekt ten przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary, kształt, napisy oraz wartość pomnika. Aby móc wykonać naprawę grobowca bądź wymianę płyty lub tablicy grobowej należy uzyskać zgodę administratora przedkładając projekt.

8. Kamieniarz ma prawo wykonywać swoje prace posiadając pisemne zezwolenie administratora.

9. Klucz do bramy wjazdowej otrzymuje się w biurze parafialnym.

10. Powyższe prace należy wykonywać w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Prace przy nagrobkach należy tak wykonywać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Osoba ustawiająca nagrobek musi bezwzględnie zachować poziom montażu sąsiednich nagrobków (za poziom nagrobka uznaje się poziom fundamentów). Przeprowadzający prace dba też o uprzątnięcie miejsca po jej wykonaniu. Układanie kostki wokół grobu jest możliwe po uzyskaniu zgody administratora. Aby ją otrzymać należy przedłożyć pisemne zezwolenia opiekunów grobów sąsiednich. To samo dotyczy budowy ławek, kwietników, sadzenia krzewów i innych elementów ozdobnych umiejscowionych wokół grobu.

11. Administrator cmentarza obliguje wszystkich opiekujących się grobami czyli rodzinę lub innych opiekunów do wnoszenia stosownych opłat cmentarnych służących na utrzymanie cmentarza czyli wywóz nieczystości i śmieci, drobne naprawy, ogrodzenia, estetyki itp. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego, w pobliskim jego otoczeniu a także na całym cmentarzu. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych, które winny być utrzymane w należytym porządku. Odpady oraz śmieci (tylko cmentarne!) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu czyli do kontenera. Szklane znicze należy zabrać i usunąć we własnym zakresie lub składać w publicznych, wyznaczonych do tego miejscach. Stare nagrobki, ziemię oraz gruz czy też inne elementy z rozbiórki nagrobków i fundamentów powinny być wywożone poza teren cmentarza we własnym zakresie.

12. Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest możliwa w przepisanym prawem czasie po przedstawieniu administratorowi cmentarza decyzji kompetentnych organów (inspektor sanitarny, prokuratura lub sąd).

13. Zakazuje się: - wjazdu pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi bez zgody administratora z wyjątkiem wózków inwalidzkich i dziecięcych; - wprowadzania zwierząt; - zanieczyszczania cmentarza; - samowolnego usuwania drzew i krzewów jak również sadzenia; - picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających; - słuchania głośnej muzyki i hałasowania;

14. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobków.

Regulamin powyższy obowiązuje od dnia 1 grudnia 2013 r.

Proboszcz Parafii - ks. Daniel Zarębski